top of page

El CB, Centre Berenguer

"La teva escola de Dibuix"

El Centre Berenguer

El  CB és una escola privada especialitzada en ensenyaments artístics i centrada en el dibuix,  la creativitat gràfica i digital.

Els fonaments d’una idea 

Qualsevol activitat professional futura requerirà de grans habilitats de  caràcter transversal que fins aquest moment no han estat mai justament valorades. Entre aquestes “habilitats” els experts coincideixen majoritàriament en què:  les competències tecnològiques i digitals, la capacitat per aprendre de forma àgil, el treball cooperatiu, el poder expressar idees amb eficacia, i sobretot, el desenvolupament d'una gran Creativitat, seran valors crucials per a qualsevol perfil professional en una societat futura. 

Dibuixar és un proces molt poderós per generar idees i solucions a problemes complexos

Podríem dir que “l'art d'imaginar a traves del dibuix” és un procés natural que es desenvolupa durant la infància i que consta bàsicament de 4 fases: recopilar informació visual, processar la informació, generar noves idees/conceptes  i representar-les  a través de dibuixos (art visual gràfic/digital).

En definitiva l'objectiu del principal del CB és centrar-se a aprofitar aquesta facultat innata de l'hemisferi dret en el nostre cervell per desenvolupar-la a través del dibuix i transformar-la en Creativitat.  Entenent que aquesta capacitat d'imaginar i representar serà el valor que marqui la diferència en la recerca de solucions alternatives enfront d'un problema, en contraposició a les aproximacions amb mètodes tradicionals, més lineals i racionals que no sempre són visibles a la llògica.

La digitalització del Mon físic 

El futur de la Creativitat es preveu dominat per la tecnologia digital al servei dels diferents camps de l'entorn visual: el disseny industrial, el disseny gràfic, l'arquitectura i interiorisme, l'art i artesania, la imatge i la moda, l´ecodisseny, etc…

Aquestes tecnologies presents i futures modificaran estratègicament el món professional, del disseny i de la comunicació. Així ho percebem en el CB des de ja fa uns anys, on observem que la motivació dels nostres alumnes augmenta notablement com més gran es l'ús d'aquests dispositius. Des de llavors, els nostres programes d'estudi ja incorporen de forma activa l'ús de dispositius digitals perquè de forma gradual, des de les etapes més primerenques, els nostres estudiants incorporin l'ús d'aquesta tecnologia a les seves activitats.

La nostra visió de Futur

En el panorama educatiu resulta clau que el sector adopti una actitud proactiva i s'avanci als futurs escenaris. En el CB tenim un objectiu clar, volem oferir una formació d'avantguarda en arts gràfiques i digitals. Volem establir una metodologia pròpia on l'aprenentatge no se centri exclusivament en l'adquisició i memorització de conceptes, sinó que el coneixement s'adquireixi a través de l'educació pràctica i funcional.  On l'expressió de les  idees de forma gràfica i el foment de la creativitat dels alumnes sigui un valor a promoure i potenciar i on els alumnes adquireixin nivells alts de competitivitat digital amb l'ús de l'avantguarda tecnològica en els camps de disseny i comunicació.

bottom of page